Privacy policy

INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. Anvendelsesområde
Active Communication, Dagnæsalle 92, 8700 Horsens v./ Jens H. Brogaard – CVR 33409389’ (herefter ”ACTCOM”) Almindelige betingelser og Vilkår – Erhverv, gælder for levering af produkter og services til kunder fra og med 1. januar 2017 og erstatter de tidligere af ACTCOM offentliggjorte salgsbetingelser.
Særlige bestemmelser for levering af henholdsvis produkter og services findes nedenfor. Ydermere findes der et sæt generelle bestemmelser i særskilte afsnit nedenfor, som gælder for alle leverancer.
Disse Almindelige betingelser og Vilkår finder altid anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Særlige bestemmelser for levering af Produkter

2. Produktinformation
Varerne som præsenteres på ACTCOMs hjemmesider udgør ACTCOMs almindelige sortiment. Hvis der er forskelle mellem vilkår, produktinformation eller priser, som angives på ACTCOMs hjemmeside og i øvrige publikationer/udgivelser, er det altid informationen på ACTCOMs hjemmeside som gælder. Ved køb af software henvises særligt til §13 Særskilte vilkår for software.

3. Priser og Fragt
De aktuelle priser på produkter kan findes på ACTCOMs hjemmeside, som opdateres løbende. Priserne er angivet i DKK og er eksklusive moms. Der tillægges ekstra omkostninger ved forsendelse. ACTCOM forbeholder sig retten til at ændre priserne uden  forudgående varsel. De på hjemmesiden angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt.
ACTCOMs priser på importerede produkter, som ikke er standard lagervarer, er baseret på fakturadatoens aktuelle valutakurser. Ved ordremodtagelsen fastsættes en foreløbig salgspris baseret på bestillingstidspunktets aktuelle valutakurs. Ved faktureringen kan prisen blive justeret i henhold til den gældende valutakurs på faktureringsdagen som er bestemt af ACTCOM.
Der tilskrives håndteringsomkostninger på samtlige leverancer. På leverancer vedrørende standard lagervarer tilskrives håndteringsomkostninger som angivet på www.ACTCOM.dk. For specialvarer og ordrer til eksport beregnes de samlede håndteringsomkostninger ved fakturering af ordren, når det er klart, hvad varen/produktet vejer, hvor omfangsrig forsendelsen er eller om forsendelsen leveres på paller.

4. Betalingsvilkår og sikkerhed
Betaling kan ske ved Kreditkort eller pr. faktura. Fakturering sker først efter en særskilt kreditvurdering. Betingelser for anvendelse af  kreditkort findes på https://www.ACTCOM.dk/service/betalingsmulig-heder.
Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på ACTCOMs bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder ACTCOMs sig retten til at opkræve morarenter samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning.
ACTCOM opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura, fra ACTCOMs side, skal kunden reklamere over dette senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor ACTCOM.
ACTCOM forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket.
Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er ACTCOM berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.

5. Betaling og ordrebekræftelse
Ved at gennemføre en handel hos ACTCOM accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår forpligtiger kunden sig til at efterkomme disse i deres helhed.
Ved ordreafgivelse sendes en modtagelseskvittering med overskriften ”Tak for din ordre” via e-mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af ordren. Samtidig med at ordren ekspederes fra ACTCOMs lager, modtager kunden via e-mail en ordrebekræftelse. Der indgås en bindende aftale mellem kunden og ACTCOM ved afsendelsen af ordrebekræftelsen til kunden. Ordren er dog bindende for kunden når ordreafgivelsen er gennemført.

6. Leverance
Levering af software licenser sker levering af licens oplysninger til den på ordren anførte e-mail.
Levering sker med en af ACTCOM hyret transportør eller kurertjeneste med følgende leveringsbetingelser: Ab fabrik. Risikoen for levering overgår til kunden, når produktet overlades til transportøren.
ACTCOM bærer ikke noget ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse hos leverandøren, forsinkelse eller restordrenotits hos producenten eller andre forhold.

7. Tilbagelevering
Licenser til software kan ikke tilbageleveres.
Ordrer på skaffevarer kan ikke annulleres eller returneres medmindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer, som ikke kan annulleres eller returneres, vil være markeret i produktinforma-tionen, og denne markering fremgår også af ordrebekræftelsen.

8. Skader under transport
Ved modtagelsen skal kunden kontrollere de leverede produkter. Transportskader skal anmeldes på dagen for modtagelsen af leverancen både til transportøren samt til ACTCOM, helst via Min konto/ordrehistorik på ACTCOMs hjemmeside. Der skal reklameres over skjulte transportskader, som ikke opdages, eller som ikke kunne opdages ved modtagelsen af leverancen, så snart det er muligt og under alle omstændigheder senest en uge fra modtagelsen af leverancen. Reklamerer kunden ikke inden for de angivne tidsfrister, mister kunden sin ret til at gøre krav gældende overfor transportøren og/eller ACTCOM.

9. Reklamation
Kunden skal kontrollere varen ved modtagelsen/ leveringen. For at kunne påberåbe sig, at en vare/leverance er mangelfuld, skal kunden straks efter, at denne har opdaget manglen, reklamere herom til ACTCOM, dog senest ti (10) dage fra fakturadato. Varen skal returneres på den måde, som er angivet ovenfor.
Ved reklamation skal kunden kontakte ACTCOM, ved at oplyse ordrenummer eller fakturanummer Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer ikke betyder, at ACTCOM har godkendt reklamationen. Sagsnummeret er gyldigt i fjorten (14) dage. Produktet skal returneres og være ACTCOM i hænde inden udløbet af disse fjorten (14) dage. Ved returnering af produktet skal returneringsomkostninger til ACTCOM være betalt. Ordrenummeret, faktura, gyldigt sagsnummer samt en detaljeret beskrivelse af manglen ved produktet skal sendes sammen med produktet. Hvis reklamationen ikke er foretaget korrekt er ACTCOM berettiget til at returnere produktet til kunden og opkræve betaling for fragtomkostningerne hertil. Returnering skal foregå godt emballeret og i godkendte emballager (f. eks brun bølgepap). Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel.
ACTCOM forbeholder sig retten til at kontrollere det returnerede produkt og til at afkræve en testafgift, hvis det viser sig, at produktet fungerer korrekt, og at reklamationen derfor ikke kan accepteres.

10. Garanti
Garantier på produkter udstedes af de respektive producenter. ACTCOM udsteder ingen yderligere garantier ud over de respektive producenters garantibetingelser.

11. Ansvar
Hvis der foreligger en mangel, som ACTCOM er ansvarlig for, forpligter ACTCOM sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen enten ved reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købsprisen. ACTCOM har ret til at henvise kunden direkte til producenten eller til producentens udpegede servicecenter for udbedring af mangler. Yderligere garantirettigheder kan følge af de respektive producenters garantier, som er målrettet til en slutbruger. Disse yderligere garantirettigheder er ACTCOM uvedkommende.
ACTCOM er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i ACTCOMs sortiment eller for kompatibilitet med kundens nuværende produkter, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af ACTCOM eller følger af produktinformation fra ACTCOM.
ACTCOMs ansvar for mangler i produktet er begrænset til det, som er angivet ovenfor, og kunden kan ikke gøre yderligere krav gældende mod ACTCOM i tilfælde af mangler. ACTCOM er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion, tab af fortjeneste eller andre skader som følge af, at det er umuligt eller svært at bruge computere, software eller anden information, eller for tab af data. ACTCOMs samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det samlede fakturabeløb for produktet.
ACTCOMs samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af ACTCOMs ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for de relevante Produkter i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 12 måneder.

12. Teknisk support
For teknisk support og brugersupport er ACTCOM berettiget til at henvise kunden til de respektive producenter samt eventuelt til betalingssupport hos tredjemand.

13. Særskilte vilkår for software
Al software, som er tilgængelig at hente på ACTCOMs hjemmeside, er ophavsretligt beskyttede værker fra deres respektive producenter.
Ved køb af brugsrettigheder og/eller licens til softwaren gælder de respektive producenters eller licensgiveres vilkår og betingelser.
Disse vilkår og betingelser kan ledsage softwaren eller være inkluderet i softwaren.
På baggrund af ovenstående påtager ACTCOM sig intet ansvar i forhold til salg af software, herunder men ikke begrænset til formålsegnethed eller immaterielle rettigheder.

14. Særligt om cloud-tjenester
Ved køb af cloud-tjenester henviser ACTCOM sine kunder til de respektive cloud-rettighedsejere, online abonnementsaftaler, eller de respektive rettighedshaveres betingelser og vilkår for specifikt bestilte varer eller services.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF SERVICES

15. Omfang og gennemførelse
ACTCOM vil udføre den aftalte ydelse (herefter ”Tjenesten”) på et fagligt højt niveau og anvende kvalificerede personer til formålet.
ACTCOM kan engagere underleverandører til at udføre Tjenesten. Hvis ACTCOM anvender en underleverandør, er ACTCOM ansvarlig både for sit eget og for underleverandørens arbejde.
Kunden skal give ACTCOM adgang til al information og dokumentation, som er nødvendig for, at ACTCOM kan udføre og levere Tjenesten i overensstemmelse med aftalen. Såfremt Tjenesten skal udføres i kundens egne lokaler, skal ACTCOM have adgang til lokalerne i det omfang, det kræves for at kunne udføre Tjenesten.

16. Vederlag m.m.
ACTCOM er berettiget til vederlag i henhold til ACTCOMs til enhver tid gældende prisliste. Hvis parterne har aftalt en anden pris, end den som er angivet i den til enhver tid gældende prisliste, har ACTCOM ret til, en gang pr. kalenderår, at justere allerede aftalte priser i overensstemmelse med ændringer i lønomkostningsindekset (LCI).
ACTCOMs vederlag opgøres eksklusive moms og andre gældende skatter og afgifter, som kan henføres til Tjenesten.
ACTCOMs vederlag opgøres eksklusive moms og andre gældende skatter og afgifter, som kan henføres til Tjenesten.
ACTCOM er berettiget til betaling af udgifter i henhold til det, som aftales mellem parterne.
ACTCOM udfører Tjenesten indenfor normal arbejdstid i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. ACTCOM er berettiget til betaling for arbejde udført uden for normal arbejdstid i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

17. Betaling og sikkerhed
Betaling sker ved faktura efter særskilt kreditvurdering. Betaling kan også ske ved finansiering via partner. Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på ACTCOMs bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder ACTCOMs sig retten til at opkræve morarenter, samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning.
ACTCOM opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Fejl i en faktura fra ACTCOMs side skal reklameres senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende mod ACTCOM.
Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er ACTCOM berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for betaling af Tjenesten.

18. Bestilling og ordrebekræftelse
Ved at bestille en Tjeneste accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår accepterer kunden samtidig at følge disse Almindelige betingelser og Vilkår i fuldt omfang.
Der indgås en bindende kontrakt med ACTCOM ved afsendelse af en ordrebekræftelse til kunden.

19. Ansvar
Såfremt Tjenesten er mangelfuld, og ACTCOM er ansvarlig herfor, forpligter ACTCOM sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering, forudsat at reklamationen er foretaget i overensstemmelse med, hvad der er angivet i disse Almindelige betingelser og Vilkår. Såfremt ACTCOM vælger ikke at afhjælpe manglen eller omlevere, er kunden berettiget til et rimeligt afslag i prisen i forhold til det udførte arbejde/den leverede Tjeneste.
ACTCOM er ikke ansvarlig for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af ACTCOM. Hvis Tjenesten består i rådgivning, er ACTCOMs ansvar begrænset til den rådgivning, som er givet, baseret på de oplysninger kunden har givet ACTCOM. ACTCOM er ikke ansvarlig for de beslutninger, som kunden træffer på baggrund af den leverede rådgivning.
ACTCOMs samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af ACTCOMs ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for den relevante Tjeneste i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 6 måneder.
ACTCOM er under ingen omstændigheder ansvarlig for (i) indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion eller manglende fortjeneste eller andre lignende skader, eller for (ii) tab af data.
Ansvarsbegrænsningerne ifølge dette afsnit gælder ikke for personskader, eller hvis der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra ACTCOM.
Kunden er selv ansvarlig for at informere ACTCOM skriftligt om eventuelle ændringer i kundens it-miljø, som kunden eller tredjemand foretager, såfremt ændringerne kan påvirke Tjenesten eller funktioner, som ACTCOM leverer. ACTCOM er ikke ansvarlig for fejl, der opstår på grund af sådanne ændringer, som ikke skriftligt er meddelt ACTCOM.
20. Reklamation
Kunden mister sin ret til at fremsætte krav, såfremt denne ikke har afgivet skriftlig reklamation uden ugrundet ophold, dog senest tre (3) måneder efter at den specifikke Tjeneste blev udført.

21. Immaterielle rettigheder
Kunden opnår ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder under udførelsen af Tjenesten, som skabes af ACTCOM specielt til kunden. Medmindre andet er aftalt skriftligt, får ACTCOM en simpel licens uden tidsbegrænsning til alle immaterielle rettigheder, som er skabt af ACTCOM til specielt til kunden.
Kunden erhverver ingen ejendomsret over immaterielle rettigheder som er relaterede til Tjenesten, og som tilhører ACTCOM eller tredjemand med undtagelse af ovenstående. Kunden har ikke ret til at ændre immaterielle rettigheder tilhørende ACTCOM eller tredjemand. For disse immaterielle rettigheder gælder i stedet de vilkår, som indehaveren af den aktuelle immaterielle rettighed til enhver tid forbeholder sig.
ACTCOM er forpligtet til at informere kunden om de tilfælde, hvor der, ud over hvad der er anført i aftalen, kræves yderligere licens eller rettigheder for at benytte Tjenesten.

22. Skadesløsholdelse for immaterielle rettigheder
Hvis kunden tilvejebringer intellektuelle ejendomsrettigheder under aftalen, garanterer kunden, at kun den er i besiddelse af de rettigheder og godkendelser, som er nødvendige, for at den aftalte Tjeneste kan udføres.
ACTCOM garanterer, at Tjenesten udført af ACTCOM og de immaterielle rettigheder, som ACTCOM skaber eller leverer i henhold til aftalen (med undtagelse af tredjemandstjenester eller produkter fra ACTCOMs underleverandører), så vidt ACTCOM bekendt, ikke krænker tredjemands ret.
Kunden skal straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette ACTCOM vedrørende krav fra tredjemand for krænkelse af immaterielle rettigheder som følge af kundens brug af Tjenesten.
Ved fremsættelse af en påstand om en krænkelse, som ACTCOM er ansvarlig for (dvs. ikke en krænkelse forbundet med en ændring lavet af kunden eller forbundet med produkter fra tredjemand eller tilsvarende krænkelser), har ACTCOM ret til, for egen regning, at overtage og føre sagen på vegne af kunden. ACTCOM skal derudover og for egen regning enten sikre kundens fortsatte brug af Tjenesten mens sagen føres eller udskifte den omtvistede del af Tjenesten med en nogenlunde tilsvarende tjenesteydelse eller produkt.
Kunden er ikke berettiget til at anerkende ansvar eller indgå forlig eller kompromis med tredjemand med hensyn sådanne krav uden på forhånd at opnå ACTCOMs skriftlige samtykke, hvilket samtykke i øvrigt ikke må afvises uden begrundelse eller forsinkes unødigt.
Såfremt ACTCOM ikke kan sikre kundens ret til en nogenlunde tilsvarende tjenesteydelse eller produkt, er begge Parter berettiget til, som eneste retsmiddel i forhold til den påståede krænkelse at opsige aftalen forbundet med produktet med øjeblikkelig virkning.
ACTCOM påtager sig i så fald at tilbagebetale den betalte pris for tjenesten eller produktet forudsat, at Kunden tilbageleverer produktet og med Kundens brug modregnet.
ACTCOM forpligtiger sig til at kompensere kunden for erstatningsbetalinger, som kunden pålægges at betale ved et endeligt forlig eller endelig dom for krænkelse af en tredjeparts immaterielle rettighed ved kundens brug af Tjenesten. Derudover har kunden ikke ret til anden erstatning for tab som følge af den retslige mangel i Tjenesten, som ACTCOM har ansvaret for.

23. Aftalers løbetid og opsigelse
Aftalen træder i kraft fra tidspunktet for underskrivelsen af aftalen af begge parter (herunder bindende accept pr. e-mail fra en autoriseret virksomhedsrepræsentant). Medmindre andet er aftalt, fortsætter aftalen med en gensidig opsigelsesfrist på tre måneder.
Opsigelse skal være skriftlig. Uanset ovenstående kan en part skriftligt opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part:
(A) væsentligt misligholder bestemmelserne i aftalen og en rettelse heraf, hvor en sådan er mulig, ikke er sket indenfor tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse herom, eller (B) er under konkurs eller i likvidation, er underlagt rekonstruktion eller på anden måde er insolvent.
Kundens ret til at bruge resultaterne af Tjenesten efter opsigelse af aftalen under dette punkt 23 kræver, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse i sin helhed.

GENERELLE BESTEMMELSER

24. Links til tredjeparts hjemmesider
Links på ACTCOMs hjemmeside muliggør at besøgende kan forlade ACTCOMs hjemmeside. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af ACTCOM, og ACTCOM bærer derfor intet ansvar for indholdet på disse sites eller indholdet af links til sådanne websteder. ACTCOM tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At ACTCOM stiller et link til rådighed på hjemmesiden betyder ikke, at ACTCOM har godkendt den aktuelle webside.
25. ACTCOMs hjemmeside og immaterielle rettigheder
Indholdet af progeCADs hjemmeside er ejet af ACTCOM eller dets licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af markedsføringsretlig og immaterialretlig lovgivning. Dette betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder, grafik, design, layout, etc., ikke må kopieres eller på anden måde anvendes uden skriftlig godkendelse fra ACTCOM. Udskrift eller anden kopiering af materialet er tilladt til personlig, privat og ikke-kommerciel brug. Det er forbudt at kopiere, gemme eller på anden måde reproducere, bearbejde, ændre, overføre, overdrage og eller på anden vis udnytte materialet eller dele heraf uden forudgående skriftlig tilladelse fra ACTCOM.

26. Kundekontoen
Login oplysninger (brugernavn og adgangskode) til kundekontoen på ACTCOMs hjemmeside skal forvaltes således, at de ikke kommer til uautoriserede personers kendskab.
Ved at videregive login oplysningerne til nogen anden bekræfter kunden derfor, at den person er berettiget til at afgive ordrer i kundens navn, og kunden hæfter herefter for betaling af disse ordrer over for ACTCOM.
For en kundekonto som tilhører en juridisk person, anses alle personer, som har adgang til login oplysninger for kontoen, for tegningsberettigede og derfor bemyndiget til at kunne afgive ordrer på vegne af den kunde, som kontoen tilhører. Hvis en kunde har mistanke om, at en uautoriseret person har adgang til login oplysningerne, påhviler det kunden straks at underrette ACTCOM om dette
og straks at ændre password til kontoen.

27. Personlige oplysninger
Når ACTCOM er dataansvarlig  ACTCOM vil i forbindelse med kundernes placering af ordrer for produkter og tjenesteydelser, behandle personoplysninger om kundens  kontaktpersoner (“virksomhedsrepræsentanter”) med det formål og på de vilkår, der er fastsat i ACTCOMs fortrolighedspolitik.  Ved at oprette en konto hos ACTCOM, bekræfter kunden, at kunden har informeret berørte virksomhedsrepræsentanter om ACTCOMs  behandling af deres personoplysninger, og at kunden har indhentet virksomhedsrepræsentanternes samtykke til behandlingen.
Når ACTCOM assisterer kunden i behandlingen af personoplysninger.
I de tilfælde hvor ACTCOM behandler personoplysninger på vegne af kunden, gælder følgende:
Kunden er ansvarlig i sin egenskab af dataansvarlig for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med dansk lov. ACTCOM  må kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med kundens skriftlige instrukser og ikke til andre formål.
ACTCOM vil træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger, der behandles for kunden (dvs. ikke hver enkel individuel bruger). Remote diagnose eller en lignende procedure kan kun udføres af ACTCOM efter  kundens skriftlige samtykke. ACTCOM skal uden ugrundet ophold underrette kunden, hvis det opdages, at der er sket eller forsøgt opnået uautoriseret adgang til, ødelæggelse af eller ændring af kundens data.
Såfremt behandlingen af personoplysninger sker via kundens udstyr, påtager kunden sig at sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger er på plads og aktive.
ACTCOM kan engagere en underleverandør til at opfylde ACTCOMs forpligtelser om behandling af personoplysninger i henhold til aftalen. ACTCOM er i disse tilfælde fuldt ud ansvarlig for underleverandørens håndtering af personoplysningerne i overensstemmelse med kundens instrukser, og at disse underleverandører er bundet af de samme betingelser som ACTCOM i henhold til dette afsnit.
ACTCOM skal på kundens skriftlige anmodning, meddele kunden, hvilke underleverandører, der assisterer i behandlingen af personoplysningerne på vegne af kunden, og i hvilket land databehandlingen sker. Kunden har ret til at træde tilbage fra aftalen, hvis kunden modsætter sig en bestemt underleverandør, som står for håndteringen af kundens personlige data.
ACTCOM er berettiget til at behandle personoplysninger i et land uden for EU / EØS, så længe dette er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis en underleverandør behandler personoplysninger i et land uden for EU / EØS, skal ACTCOM sikre, at underleverandøren underskriver EU’s modelklausulaftale vedrørende bestemmelser for overførsel af personoplysninger til registerførelse i tredjelande eller
tilsvarende skriftlig aftale, i de tilfælde hvor overførslen ikke kan ske efter andet retsgrundlag. ACTCOM er bemyndiget til på vegne af kunden at underskrive en sådan aftale.
Kunden har ret til én (1) gang om året, og senest tre (3) måneder inden aftalen om behandling/opbevaring af personoplysninger udløber, at begære indsigt i log-historikken og anden information, som er nødvendig for at konstatere, hvorvidt ACTCOM lever op til
kundens krav om behandling af personoplysninger, og at ACTCOM foretager de passende sikkerhedsforanstaltninger. En sådan undersøgelse skal finde sted på kundens egen bekostning, og hvis ACTCOM anmoder herom af en uafhængig tredjepart. ACTCOM skal tillade de myndighedsinspektioner, som i henhold til loven kan kræves ved behandling/opbevaring af personoplysninger.
ACTCOMs omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af en sådan undersøgelse kan kræves betalt af kunden.
ACTCOM vil ikke behandle personoplysninger på vegne af en kunde i længere tid, end det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser over for kunden. ACTCOM skal inden tre (3) måneder fra den dato, hvori samarbejdet ophørte, sikre, at kundens personoplysninger slettes.
Hvis ACTCOM gemmer personlige oplysninger for kunden, sletter ACTCOM ikke disse personlige oplysninger, før kunden har meddelt, at sletning skal ske.

28. Gældende lov og i tilfælde af tvister/uoverensstemmelser
Dansk lovgivning finder anvendelse på disse Almindelige betingelser og Vilkår. Tvister, der opstår på grundlag af disse Almindelige betingelser og Vilkår skal endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiften skal foregå i København.
Medmindre Det Danske Voldgiftsinstitut under hensyntagen til sagen, det omtvistede beløb og andre omstændigheder, fastslår, at det er nødvendigt med en mere omfangsrig gennemgang af sagen, gælder reglerne om forenklet og fremskyndet voldgift for tvister, der måtte opstå på grundlag af disse Almindelige Betingelser og Vilkår.
I tilfældet hvor sagen vurderes mere omfangsrig end et forenklet forløb kan bære, skal Det Danske Voldgiftsinstitut ligeledes beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af en eller tre voldgiftsmænd.
ACTCOM vil derudover altid være berettiget til at forfølge krav om betalingsmisligholdelse, herunder manglende betaling, ved de almindelige domstole med Horsens Byret som første instans.

29. Force Majeure
ACTCOM er berettiget til uden ansvar for skader at begrænse, annullere eller udsætte leveringer for så vidt angår, at udførelsen er umulig eller forhindret eller vil bevirke til en stigning i pris forårsaget af omstændigheder udenfor ACTCOMs kontrol, såsom krigslignende begivenheder, oprør og uroligheder, forstyrrelser i almene forhold, eksport- og importrestriktioner, lovændringer eller ændringer i fortolkning af loven, handlinger foretaget af offentlige myndigheder, strejker, lockouts, blokader eller andre arbejdshindringer, brand, eksplosioner eller anden ulykke eller for fejl eller forsinkelser i ydelser foretaget af underleverandør på grund af de ovennævnte omstændigheder.

30. Andet
ACTCOM forbeholder sig retten til at ændre alle informationer og oplysninger, herunder men ikke begrænset til priser, tekniske specifikationer og produkttilbud uden forudgående varsel.
Informationer og priser er forsynet med forbehold for såvel skrevne som elektroniske tryk- og tastefejl, unøjagtigheder i de angivne specifikationer, leverandørernes prisforhøjelser og det endelige salg.
Oplysningerne på ACTCOM hjemmeside udgør ikke en garanti om anvendelighed, egnethed eller andet, medmindre dette udtrykkeligt er angivet skriftligt til kunden. Aktuelle tilbud er gældende så længe lager haves, medmindre andet er angivet.
En kunde er ikke berettiget til at overdrage aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen uden ACTCOMs skriftlige samtykke.
ACTCOM forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre disse Almindelige betingelser og Vilkår.